Plaatsingsbeleid


Bij BRS Kinderopvang wordt opvang geboden aan kinderen van 4 tot 12 jaar. De mogelijkheid van plaatsing is afhankelijk van een aantal factoren. Zo spelen de leeftijd en ook de gewenste dagen een rol. Plaatsing op de BSO is mogelijk vanaf de leeftijd waarop het kind naar de basisschool gaat. Om de kinderen voldoende mogelijkheid te geven zich thuis te voelen wordt een plaatsing van minimaal twee dagdelen wenselijk geacht.


Aanmelding en plaatsing

Ouders kunnen op afspraak altijd BRS Kinderopvang bezoeken voor een kennismakingsgesprek en/of bezichtiging. Ouders kunnen hun kind telefonisch, door middel van het sturen van een e-mail of via de website aanmelden voor opvang. Na de aanmelding wordt er een intakegesprek bij BRS Kinderopvang met de ouders gepland. Een aanmelding is pas definitief wanneer de opvangovereenkomst tussen ouders en BRS Kinderopvang volledig is ingevuld en ondertekend. Tijdens het intakegesprek wordt de gewenste startdatum besproken, de startdatum van de opvang wordt ook vastgelegd in de opvangovereenkomst.

Het kan voorkomen dat er een wachtlijst is voor de BSO. De wachttijd hangt af van de voorkeursdagen en de capaciteit van BRS Kinderopvang. Kinderen worden op de wachtlijst ingeschreven op volgorde van aanmelding. Zodra er plaats is voor het kind, wordt er contact opgenomen met de ouders en wordt er afgesproken wanneer de opvang start.

Bij het plaatsen van een kind wordt geen onderscheid gemaakt op basis van nationaliteit, etniciteit, geloofsovertuiging of geaardheid. Er is wel een voorrangsregeling voor het plaatsen van tweede en volgende kinderen uit hetzelfde gezin.


Beëindiging van de plaatsing

Voor tussentijdse beëindiging van de plaatsing dienen ouders rekening te houden met een opzegtermijn van 1 maand, ingaande op de laatste dag van de lopende maand van opzegging. Dit dient schriftelijk te gebeuren. BRS Kinderopvang kan de plaatsing van de opvang eenzijdig beëindigen als er sprake is van een betalingsachterstand.