Pedagogiek


Als basis voor het pedagogisch beleid gelden onderstaande uitgangspunten:


 • De opvoeding is gericht op de ontplooiing van een kind tot een zelfstandig, creatief en kritisch persoon en op het aanleren van sociale en cognitieve vaardigheden.
 • Elk kind heeft het recht om onvoorwaardelijk geaccepteerd te worden. Het is echter noodzakelijk om bij ongewenst gedrag kinderen aan te spreken op dit gedrag ter verbetering van dit gedrag, waarbij gevoelens van kinderen serieus genomen dienen te worden. Een kind heeft het recht op respect en moet de ruimte krijgen om zich op eigen wijze te ontwikkelen. Bij BRS Kinderopvang mag onder geen voorwaarde verbaal of fysiek geweld gebruikt worden.
 • Een kind heeft basisbehoeften, zoals de behoefte aan voeding, aandacht en genegenheid. Er wordt naar gestreefd zoveel mogelijk aan deze behoeften te voldoen.
 • Het is belangrijk dat een kind zich veilig en geborgen voelt. Een kind moet bekend zijn met de pedagogisch medewerk(st)ers, plaats en de wijze van opvang. Ons streven is dat steeds dezelfde pedagogisch medewerk(st)ers en kinderen in een groep aanwezig zijn.
 • Een kind heeft recht op individuele aandacht en zorg waarbij ook rekening moet worden gehouden met het belang van de groep als geheel. Het individu mag niet lijden onder de groep, maar de groep mag ook niet lijden onder het individu.Bij de groepsindeling worden de volgende criteria toegepast:

 • Op de BSO van BRS Kinderopvang worden vaste groepen toegepast.
 • Het maximum aantal kinderen in de ruimte binnen een groep wordt als volgt ingedeeld.
  • Leeftijd: 4 tot 7 jaar: De voorgeschreven pedagogisch medewerker-kind ratio: 1 pedagogisch medewerker op 10 kinderen
  • Leeftijd: 4 tot 12 jaar: De voorgeschreven pedagogisch medewerker-kind ratio: 1 pedagogisch medewerker op 11 kinderen, waarvan maximaal negen kinderen tussen de 4 – 7 jaar oud
  • Leeftijd: 7 tot 12 jaar: De voorgeschreven pedagogisch medewerker-kind ratio: 1 pedagogisch medewerker op 12 kinderen, waar een maximum geldt van totaal 30 kinderen


De sociaal-emotionele veiligheid wordt gewaarborgd door alle kinderen vertrouwd te maken met alle medewerkers. Daarnaast is de schaal van de opvang zodanig dat nagenoeg alle kinderen elkaar (her)kennen.Creëren van ontwikkelingsmogelijkheden

Ieder kind is uniek. De ontwikkeling van kinderen verloopt niet bij elk kind op dezelfde wijze. Ieder kind heeft een eigen tempo en kent bepaalde gebieden waarop het zich meer of minder ontwikkelt. Ieder kind heeft ook een groot potentieel aan mogelijkheden in zich. De situatie waarin het kind opgroeit en de mensen die het kind omringen spelen een belangrijke rol in de manier waarop die mogelijkheden worden gerealiseerd en in welk tempo dat gebeurt. De kinderopvang levert hieraan een belangrijke bijdrage. Dit doen wij zowel op sociaal emotioneel niveau, als op de ontwikkeling op cognitief niveau.


Bij kinderen van 4-12 jaar is het van belang een (cognitief) stimulerende omgeving aan te bieden en de autonomie van het kind te bevorderen. Daarnaast is het bieden van structuur en het stellen van duidelijke grenzen van groot belang tijdens deze periode. Kinderen kunnen zich beter concentreren en ontwikkelen met daarbij meer doorzettingsvermogen ten aanzien van schoolse vaardigheden, wanneer ouders leren en scholing positief waarderen (Meij & Ince, 2013).


De situatie bij BRS Kinderopvang is erop gericht dat kinderen in een veilige, prettige, stimulerende en leerzame omgeving buiten de reguliere schooluren worden opgevangen en door positieve ondersteuning op cognitief niveau zichzelf ontwikkelen door middel van een aansprekende discipline en realistische verwachting. Hierbij wordt zowel in groepsverband als individueel aangesloten op de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevindt.