Algemene voorwaarden


Artikel 1 ­ Definities en toepasselijkheid

1.1

In deze algemene voorwaarden voor buitenschoolse opvang, hierna aangeduid als Voorwaarden, wordt verstaan onder:

  • BRS Kinderopvang: Het bedrijf BRS Kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang.
  • Vertegenwoordiger: Ieder natuurlijk persoon met wie BRS Kinderopvang een overeenkomst aangaat, danwel aan wie BRS Kinderopvang een aanbieding doet. De vertegenwoordiger is verantwoordelijk voor de aanmelding van een kind evenals de financiële verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst.
  • Kind: Het actieve kind voor buitenschoolse opvang, die onderdeel uitmaakt van de overeenkomst, dan wel op wie de overeenkomst eveneens van toepassing is.
  • Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen BRS Kinderopvang en vertegenwoordiger tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.


Artikel 2 ­ Aanbiedingen en offertes

2.1

Alle offertes en aanbiedingen van BRS Kinderopvang zijn vrijblijvend, ook hetzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend, indien de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

2.2

BRS Kinderopvang kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de vertegenwoordiger redelijkerwijs kan begrijpen, dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Een voorgestelde aanbieding of offerte is niet automatisch van toepassing op toekomstige dienstverlening.


Artikel 3 ­ Inschrijven of opzeggen

3.1

Inschrijven voor buitenschoolse opvang is als volgt mogelijk: De vertegenwoordiger kan zichzelf of een andere kind middels het inschrijfformulier op de internetpagina, telefonisch, schriftelijk of per e-mail aanmelden.

Voor de aanmelding van een minderjarige is schriftelijke toestemming benodigd van een wettelijke vertegenwoordiger.

3.2

Indien er een aanbieding wordt gedaan dan wel er een overeenkomst wordt aangegaan ontvangt vertegenwoordiger zo spoedig mogelijk een bevestiging van de (mogelijkheid tot) inschrijving evenals alle benodigde informatie.

In de schriftelijke of telefonische bevestiging wordt de vertegenwoordiger geïnformeerd over de inhoud, locatie, betaling, data en tijden voor buitenschoolse opvang.

3.3

BRS Kinderopvang behoudt zich het recht voor een verzoek tot inschrijving van een kind te weigeren of een alternatief voor te stellen. De reden hiervoor kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van een wachtlijst zijn.

3.4

Opzegging is mogelijk per de laatste dag van de volgende maand. De opzegging dient door vertegenwoordiger schriftelijk per e-mail te worden gedaan.


Artikel 4 ­ Tarieven en betaling

4.1

De actuele tarieven voor buitenschoolse opvang staan vermeld op de internetsite van BRS Kinderopvang (www.brskinderopvang.nl). BRS Kinderopvang behoudt zich het recht om de tarieven te herzien. Wanneer relevante tarieven gewijzigd worden, zal dit uiterlijk dertig dagen voordat de wijziging van kracht is kenbaar worden gemaakt aan de vertegenwoordiger. Indien er reeds sprake is van een overeenkomst na aanvang van een gewijzigd tarief heeft de vertegenwoordiger de mogelijkheid de overeenkomst vanaf de ingangsdatum van het nieuwe tarief op te zeggen.

4.2

BRS Kinderopvang maakt gebruik van een maandelijkse betaling; betaling per bijeenkomst is ook mogelijk middels flexibele opvang. Vooraf wordt bepaald hoeveel bijeenkomsten het kind zal volgen voor de komende maand en hierbij worden de maandkosten berekend. Aan het begin van elke maand wordt door BRS Kinderopvang gefactureerd. Na het opgeven van een kind zal de eerste factuur worden opgesteld over betreffende maand. Deze dient te worden betaald voor de eerstvolgende les. Facturen behoren daarna aan het begin van elke maand overgemaakt te worden.

4.3

In het geval van een niet tijdige betaling zonder uitdrukkelijke en gerechtvaardigde opgaaf van reden, kan de deelname aan een opvangmoment voor de kind geweigerd worden. De vertegenwoordiger heeft geen recht op vermindering, kwijtschelding of teruggave van het geld, indien het kind niet of in beperkte mate van de opvang gebruik maakt.

4.4

Indien voor een opvangmoment niet, of slechts gedeeltelijk betaald wordt, zijn de invorderingskosten, alsmede de wettelijk verschuldigde vertragingsrente en administratieve kosten voor rekening van de vertegenwoordiger.


Artikel 5 ­ Uitvoering van de overeenkomst

5.1

De buitenschoolse opvang vindt plaats op een locatie van BRS Kinderopvang genoemd op de website van BRS Kinderopvang.

5.2

Tijdens de eerste buitenschoolse opvang zal er samen met de kind een wenprogramma worden opgesteld.

5.3

BRS Kinderopvang verzorgt buitenschoolse opvang aan kinderen van elke jaargroep van het basisonderwijs.

5.4

BRS Kinderopvang zal de kind naar beste inzicht en vermogen een mentor toewijzen. De vertegenwoordiger draagt er zorg voor dat alle gegevens en benodigdheden, waarvan BRS Kinderopvang aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de vertegenwoordiger redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig en correct aan BRS Kinderopvang worden verstrekt.


Artikel 6 ­ Afspraken en afzeggingen

6.1

Een annulering van een buitenschoolse opvang dient door de vertegenwoordiger minimaal 48 uur van tevoren te gebeuren. Als de annulering tijdig wordt aangegeven zal door BRS Kinderopvang, na overleg met vertegenwoordiger of kind, naar een nieuw tijdstip in verband met de annulering worden gezocht. Dit tijdstip zal plaatsvinden in de week van annulering, of de daaropvolgende week. Als blijkt dat het kind op de aangeboden tijdstippen niet aanwezig kan zijn, dan kan BRS Kinderopvang de gemiste bijeenkomst in rekening brengen. Indien een les minder dan 48 uur van te voren wordt geannuleerd, kan BRS Kinderopvang deze in rekening te brengen.


Artikel 7 ­ Huisregels

7.1

BRS Kinderopvang en kind voelen zich samen verantwoordelijk voor een prettige sfeer gedurende de lessen of begeleiding, waarin iedereen zich veilig en op zijn of haar gemak voelt.

7.2

Om eventuele hinder te voorkomen is het gebruik van mobiele telefoons, mp3-spelers en andere beeld- of geluidsapparatuur gedurende de bijeenkomsten niet toegestaan.

7.3

BRS Kinderopvang streeft naast opvang ook naar het bijbrengen van kennis en vaardigheden ook het doel na om aandacht te besteden aan de motivatie van de kind.


Artikel 8 ­ Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1

BRS Kinderopvang staat ervoor in dat de diensten die zij leveren beantwoorden aan de afspraken en daarmee voldoen aan de eisen zoals deze wettelijk en redelijkerwijs gesteld mogen worden door de vertegenwoordiger.

8.2

BRS Kinderopvang is derhalve niet aansprakelijk voor dienstverlening die, volgens hetgeen in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, op geen enkele wijze voldoet aan wat men van een soortgelijke organisatie mag verwachten.

8.3

Indien BRS Kinderopvang aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de door de vertegenwoordiger betaalde vergoeding. De aansprakelijkheid van BRS Kinderopvang is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de WA-verzekering die afgesloten is voor mogelijke schade die BRS Kinderopvang tijdens de buitenschoolse opvang kan worden aangerekend. BRS Kinderopvang is gevrijwaard voor aanspraken van indirecte schade.

8.4

BRS Kinderopvang is gevrijwaard voor het zoekraken, ontvreemden, beschadigen van eigendommen of ontstaan van letsel van de kind op leslocaties, tenzij aan BRS Kinderopvang grove nalatigheid dan wel schuld kan worden verweten.

8.5

BRS Kinderopvang gaat met de kind en eventuele vertegenwoordiger een inspanningsverplichting aan.


Artikel 9 ­ Klacht of verbeterpunt

9.1

BRS Kinderopvang hecht zeer veel waarde aan een prettige en leerzame opzet van een buitenschoolse opvang. Mocht er desondanks toch een tekortkoming of verbeterpunt geconstateerd worden, dan kan dit mondeling, telefonisch, schriftelijk of per email gericht worden aan BRS Kinderopvang, opdat BRS Kinderopvang in de gelegenheid wordt gesteld een passende oplossing te treffen. Aan een ingezonden verbeterpunt of klacht kunnen overigens geen rechten worden ontleed.

9.2

BRS Kinderopvang is aansloten bij de Geschillencommissie.


Artikel 10 ­ Overmacht

10.1

BRS Kinderopvang is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de vertegenwoordiger, indien BRS Kinderopvang hinder ondervindt, als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan schuld. Voor zover BRS Kinderopvang ten tijde van het intreden van de overmacht deels haar verplichtingen is nagekomen, is BRS Kinderopvang gerechtigd om dit gedeelte afzonderlijk in rekening te brengen. In het geval van overmacht aan de zijde van BRS Kinderopvang heeft de vertegenwoordiger geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als BRS Kinderopvang als gevolg van de overmacht voordeel mocht hebben.

10.2

Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van BRS Kinderopvang onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de vertegenwoordiger geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van BRS Kinderopvang kan worden verlangd. Tot die omstandigheden worden ook maatregelen van enige overheidsinstantie gerekend.


Artikel 11 ­ Toepasselijk recht

11.1

Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien dit onmogelijk blijkt, is de rechter van Haarlem bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

11.2

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij BRS Kinderopvang partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien de kind dan wel vertegenwoordiger niet in het bezit is van de Nederlandse nationaliteit.


Artikel 12 ­ Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

12.1

Van toepassing is steeds de meest recente versie dan wel de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand komen van de afspraken.

12.2

De Algemene Voorwaarden staan vermeld op de internetsite https://www.brskinderopvang.nl.